Verkiezing schoolraad

Betreft: Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezing van de schoolraad van BS Einstein

 

Mevrouw,
Mijnheer,
 

In het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is de schoolraad het orgaan dat advies verleent aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur en tevens overleg pleegt met de directeur.

Om de 4 jaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen. Dit schooljaar wordt er een nieuwe schoolraad geïnstalleerd m.i.v. 01 april 2021.

De schoolraad wordt als volgt samengesteld:

  • 3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van of wie de voogdij uitoefent over de minderjarige leerlingen; meerderjarige leerlingen zijn zelf kiesgerechtigd maar zij kunnen zich niet kandidaat stellen;
  • 3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld in de school;
  • in het secundair onderwijs: twee stemgerechtigde leden, aangewezen door de leerlingenraad. Indien er geen leerlingenraad bestaat of indien de leerlingenraad ervoor kiest geen gebruik te maken van die mogelijkheid, dan worden de leden rechtstreeks verkozen door en uit de leerlingen. Voor het buitengewoon secundair onderwijs OV4 is het verplicht minstens één stemgerechtigd lid op te nemen in de schoolraad;
  • 2 meerderjarige stemgerechtigde leden, gecoöpteerd door de 6 rechtstreeks verkozenen
  • de directeur met raadgevende stem.

Meer info over de schoolraad (werking – bevoegdheden) vindt u in de infobrochure (zie bijlage)

infobrochure schoolraad

 

Lijst van de kiesgerechtigden

Het kiesbureau heeft de kiezerslijsten samengesteld. Vanaf 10 oktober kunnen die worden ingezien bij het secretariaat van de school.
Gelet op de regels met betrekking tot de privacy mag niemand volledige of gedeeltelijke afschriften krijgen of maken, onder welke vorm ook.

Bezwaar tegen de samenstelling van de kiezerslijsten kan uiterlijk 16 oktober 2020 schriftelijk en aangetekend worden ingediend bij de voorzitter van het kiesbureau (contactgegevens: zie verder in deze brief). De bewijslast ligt bij de indiener van het bezwaar. Het kiesbureau doet onverwijld uitspraak en brengt de betrokkene schriftelijk van de uitspraak op de hoogte. De kiezerslijsten worden definitief afgesloten uiterlijk op 21 oktober 2020.

Oproep tot kandidaatstelling rechtstreekse verkiezingen

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor de rechtstreekse verkiezingen, dan maakt u gebruik van het kandidaatstellingsformulier in bijlage:

Kandidaatstellingsformulier  
 

Wenst u een kopie van het volledige kiesreglement, dan kunt u dit opvragen bij het secretariaat van de school.

De kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen moeten uiterlijk op 31 oktober 2020 aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden bezorgd aan de voorzitter van het kiesbureau op volgend adres:

Aan Marnic Bos
Voorzitter van het kiesbureau
Einsteinlaan 1
8420 De Haan

Rechtstreekse Verkiezingen

De rechtstreekse verkiezingen voor de nieuwe schoolraad verlopen schriftelijk en worden gehouden in de periode van 01 december 2020 tot 11 december 2020.

Alle stemgerechtigde leden krijgen uiterlijk op 01 december 2020 een officiële oproepingsbrief voor deelname aan de rechtstreekse verkiezingen, evenals een stembiljet om schriftelijk hun stem uit te brengen.

 

Oproep tot kandidaatstelling COÖPTATIE

Tot uiterlijk 1 februari 2021 kunnen personen uit sociale, economische en culturele milieus zich kandidaat stellen voor coöptatie.

Van 26 februari tot en met 10 maart vinden de coöptatieverrichtingen plaats.

Om je kandidatuur in te dienen gebruik je het 

Kandidaatstellingsformulier.

Dit bezorg je aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau (contactgegevens: zie hierboven)

 

Voor meer informatie kunt u steeds bij mij terecht.

Marnic Bos
 

Voorzitter kiesbureau